download.gallon.be index foto-index zoeken - under construction
www.gallon.be : Home · Documentatie · fotoindex

Legal

Specifieke kennisgeving met betrekking tot op deze website beschikbare documenten


Het is u toegestaan de op deze site ("Site") beschikbare documenten en bijbehorende grafische voorstellingen te gebruiken, mits:

  1. auteursrechtaanduiding op alle kopieën wordt overgenomen, en zowel de auteursrechtaanduiding als deze kennisgeving met betrekking tot toestemming worden overgenomen,
  2. de op deze Site beschikbare documenten en bijbehorende grafische voorstellingen uitsluitend voor informatieve en persoonlijke of niet-commerciële doeleinden worden gebruikt en niet worden gekopieerd of gepost op een andere netwerkcomputer of met andere media worden verzonden,
  3. de op deze Site beschikbare documenten en bijbehorende grafische voorstellingen op geen enkele wijze worden bewerkt. Het gebruik voor andere doeleinden resorteert onder het Auteursrecht.

De bovenstaande documenten bevatten niet het ontwerp of indeling van de Gallon.be-website of andere websites die in het bezit zijn van Aandrijvingen Gallon N.V. (Gallon) of die door Gallon worden geëxploiteerd, beheerd of waarop Gallon het gebruiksrecht heeft. De onderdelen van Gallon-websites zijn beschermd door het internationale auteursrecht, de handelsmerkenwet, wet op de oneerlijke concurrentie en door andere wetten en mogen niet volledig of gedeeltelijk worden verveelvoudigd of nagemaakt. Er mag geen logo, afbeelding of geluid van een Gallon-website worden verveelvoudigd of opnieuw worden doorgegeven, tenzij Gallon hiervoor uitdrukkelijk haar toestemming heeft gegeven.

Gallon en/of de respectieve toeleveranciers doen geen toezeggingen met betrekking tot de geschiktheid voor enig doel van de informatie in de documenten en bijhorende grafische voorstellingen die op deze Site worden gepubliceerd. Al deze documenten en bijbehorende grafische voorstellingen worden zonder enige vorm van garantie verstrekt. Gallon en/of haar respectieve toeleveranciers wijzen hierdoor alle garanties met betrekking tot die informatie, daaronder begrepen alle impliciete garanties tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of eigendom, of garanties dat de informatie niet inbreukmakend is, van de hand. In geen geval zijn Gallon en/of haar respectieve toeleveranciers aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van productie of gederfde winst, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige daad, als gevolg van of in verband met het gebruik of de prestaties van op deze Site beschikbare informatie.

Het is mogelijk dat de op deze Site gepubliceerde documenten en bijhorende grafische voorstellingen technische onvolkomenheden of drukfouten bevatten. Gallon en/of haar respectieve toeleveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen in de op de Site beschreven producten aanbrengen.

Koppelingen naar sites van Derden. Deze Site kan koppelingen bevatten naar websites die door andere partijen dan Gallon worden geëxploiteerd. Dergelijke koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Gallon heeft geen zeggenschap over dergelijke websites, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan noch voor de koppelingen. Het feit dat Gallon koppelingen naar dergelijke websites opneemt, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van het materiaal op die websites, noch enige associatie met de exploitanten ervan.

AUTEURSRECHT. Copyright © 2005 Aandrijvingen Gallon N.V., Mariastraat 22, 8800 Roeselare. Alle rechten voorbehouden. 
 

Top

aanmelden

generated on 06:54 11/12/05 0.004ms